Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Avaria de Maquinària

Avaria de Maquinaria

Les Assegurances de Danys, de forma genèrica, exclouen els sinistres susceptibles de cobertura sota la garantia d’Avaria de Maquinària, tant la maquinària pròpia del procés productiu com els equips electrònics.

A través de la garantia d’Avaria de Maquinària o de Danys a Equips Electrònics, es cobreix qualsevol dany físic als equips assegurats, excepte exclusions:

   • Avaria Interna
  
• Avaria Externa

Garanties opcionals:

   • Deteriorament de mercaderia en aspectes frigorífics
  
• Pèrdua de beneficis

Aquesta garantia permet incloure determinades màquines i/o equips no existint l’obligació d’assegurar la totalitat d’aquests.