Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Auditoria d' Assegurances

Auditoria d`Assegurances

Per a una adequada gestió dels seus riscos li oferim un programa de serveis que comprenen les fases prèvies a la contractació i durant la vigència dels contractes, l’actualització i adequació a l’evolució de la seva empresa, i al entorn econòmic i social en el que desenvolupa la seva activitat.

Estructura de Serveis:

      • Informe d’Auditoria: Avaluació de Riscos, Estudi de les pòlisses actuals. Projecció i Conseqüències. Conclusions i Recomanacions
      • Inventari de riscos
      • Estudi de les instal•lacions i mesures de prevencions
      • Valoració d’Actius
      • Propostes de Clàusules de Valoració

      • Programa de Transferència de riscos:• Proposta subscripció de contracte d’assegurança de Danys Materials
      • Propostes subscripció de contracte d’assegurança de Responsabilitats Civil
      • Proposta subscripció de contracte d’assegurança de Responsabilitat Civil Administradores / Pràctiques de Treball / Corporativa
      • Proposta subscripció de contacte d’assegurança de Responsabilitat Civil Mediambiental.
      • Proposta subscripció de contracte d’assegurança d’Accidents
      • Proposta subscripció de contracte d’assegurança de Transports
      • Proposta subscripció de contracte d’assegurança de Vida
      • Proposta subscripció de contracte d’assegurança de Riscos Cibernètics
      •  Proposta subscripció de contracte d’assegurança de Gestió de Crisis en casos de Segrest
      • Proposta subscripció de contracte d’assegurança de Crèdit

Cost del Servei d'AUDITORIA:

• Informe Auditoria: 2.400€*
• Per visita de inspecció realitzada: 700€ per situació de risc
• Proposta de subscripció: 400€ per contracte*

*Aquests serveis no es facturaran si la contractació de les pòlisses s’efectuen a través de la mediació ML Corredoria

 IMPORT ORIENTATIU TARIFES PER VALORACIÓ ACTIUS EMPRESARIALS

 

 Valor total actius                             Honoraris 1 localització

Fins a 2 M€                                             1.050 €

2 a 4 M€                                                  1.500 €

4 a 7 M€                                                  2.000 €

7 a 12 M€                                                2.400 €

Més de 12 Me                                         Consultar

 

Cas de més d’una localització afegir 200 € per cada localització addicional

Dins de provincia de Barcelona sense despeses de desplaçament

L’import pot variar segons la complexitat de la feina i la qualitat de l’informació aportada per l’empresa

L’objectiu de la valoració es establir valors convinguts a partir de la relació d’actius, el seu preu de cost, antigüetat i criteri de reposició (nou o usat) aportats per el client.

       

RENOVACIÓ

Actualizació anual:

1-Inspecció ocular de cada situació de risk

2-Actualizació de la valotacio d'acord amb el Index de Preus Industrials IPI

3-Altas y Baixes d' Actius

TARIFA: 25% de l' import de Valoració Inicial