Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Preguntes Freqüents

Preguntes freqüents

Continent:

Edificació destinada a un habitatge (pis, habitatge unifamiliar, xalet), oficina, comerç, fàbrica, indústria, garatge, magatzem o comunitats de propietaris, inclosos els fonaments, portes, finestres i totes  aquelles instal•lacions que formen part d’aquest, com les d’aigua, gas, electricitat, energia solar, antenes parabòliques i de telefonia, fins la seva connexió amb les xarxes de serveis general, així com possibles ascensors i en general tots aquells elements fixos a la construcció de l’edifici i que no poden separar-se del mateix com per exemple, tendals, la llossa sanitària, així com moquetes, parquet, pintura o papers pintats, instal•lacions de detecció de incendis o robatori. També tindran la consideració de continent els trasters i dependencies annexes, tanques, murs, arbres, magatzem, piscina, instal•lacions esportives.

Contingut:

Conjunt de mobiliari, enceres, aixovar, decoració, ornament i béns propis que es troben al local o edifici assegurat, excepte les que es troben a l’interior d’aquest en concepte de depòsit o custòdia. No poden assegurar-se per aquest concepte el diner metàl•lic, bitllets de loteria, segells de correus, efectes timbrats, butlletes d’obstinació, escriptures públiques, lletres de canvi, xecs i valors similars, pedres i metalls preciosos en brut o encunyat o treballats.    

Sinistre total:

Es considera sinistre total quan el valor de reparació del vehicle sigui superior a la suma assegurada. En les assegurances d’Automòbils es pot considerar Sinistre Total quan el valor de reparació sigui superior al 75% del seu valor venal.

Regla Proporcional / Infraassegurança:

Regla que s’aplica en la determinació de la xifra indemnitzatòria que, en cas de sinistre parcial, deu satisfer l’asseguradora, en virtut de la qual, quan existeix infraassegurança (és a dir, quan el capital garantit en la pòlissa és inferior al valor real de l’objecte assegurat) el dany deu ser liquidat tenint en compte la proporció que existia entre el capital assegurat i el valor real en el moment del sinistre. Exemple.

Indemnització amb R.P = (Suma Assegurada en pòlissa/Valor d’Interès) X Danys  

Regla d’Enquidad:

Fórmula que s’aplica quan la informació facilitada a l’assegurador no es correspon amb la realitat del risc, el que, d’haver sigut conegut, hagués implicat una tarifació diferent, normalment més elevada. Amb conseqüència d’això, si es produeix el sinistre, la indemnització es reduirà en la proporció existent entre la primera pagada i la que hagués correspost pagar per aquell risc (llevat dol, en el qual l’assegurat no indemnitzarà res). Exemple.

Indemnització amb R.E = (Tassa de prima aplicada en pòlissa/Tassa de prima que hauria haver-se  aplicat) X Danys

Formes d’assegurament:

Valor Total: És la manera d’assegurament en la qual els capitals asseguradors per cada garantia deuen coincidir amb el calor real del bé.

Valor Parcial: La manera d’assegurament per la que és garantida una quantitat determinada del contingut, fins la qual queda cobert el risc, com a part del valor total del contingut declarat per l’Assegurat.

Primer Risc: La manera d’assegurament per la qual és garantida una quantitat determinada, fins el qual queda cobert el risc, amb independència del calor total, sense que, per tant, sigui d’aplicació la regla proporcional.

Valor Convingut: Manera d’assegurament per la qual mitjançant la qual s’atribueix a l’objecte assegurat un determinat valor el import del qual serà el que hagi de satisfer l’assegurador en cas de sinistre, sense aplicació de la regla proporcional.