Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Protecció Personal

Protecció Personal
Protección Personal

Perquè entenem que cada persona té situacions i circumstàncies diferents en cada etapa de la seva vida. Escoltem les seves inquietuds i peticions trobant, així, la millor solució. Aquest apartat té com a objectiu la cobertura de determinats riscos sobre les persones, indemnitzacions preventives en convenis col•lectius, directius que puguin trobar-se en règim d’autònoms, entre d’altres.

      • Vida
      • Accidents
      • Incapacitat Temporal
      • Salud (Lliure elecció de centres assistencials)
      • Plans de Pensions i Estalvi

VIDA

Mort per qualsevol causa: per no perdre tot allò que ha aconseguit al llarg de la seva vida, per poder saldar tots els seus deutes, per fer front a les primeres despeses familiars, per preservar el futur dels seus fills, per que la família mantingui el seu status social i econòmic, pel futur de la família.

Invalidesa Absoluta i Permanent per qualsevol causa: per mantenir els ingressos familiars, per saldar o seguir pagant els deutes, per fer front a les despeses mèdiques produïdes per la invalidesa, per adequar la seva vivenda a la nova situació, per seguir mantenint una vida digna.

Invalidesa Professional Permanent per qualsevol causa: perquè existeixen imprevistos que poden truncar la seva vida professional per un accident o enfermetat, per seguir mantenint els seus ingressos, mantenint una vida digna.  

ACCIDENTS

Contínuament estem sotmesos a la possibilitat de patir un imprevist accidental, canviant radicalment la nostra vida, per aquest motiu protegir convenientment el nostre benestar és una prioritat fonamental.

La mort per accident 24h: complementant l'assegurança de Vida, per poder saldar tots els seus deutes, per fer front a les primeres despeses familiars, per preservar el futur del seus fills, per que la família mantingui el seu status social i econòmic, pel futur de la família.

Invalidesa Absoluta i Permanent per accident 24h: complementant l'assegurança de vida, per mantenir els ingressos familiars, per saldar o seguir pagant els deutes, per fer front a les despeses mèdiques produïdes per la invalidesa, per adequar la seva vivenda a la nova situació, per seguir mantenint una vida digna.

Invalidesa Parcial: per indemnitzar aquelles minusvalies físiques produïdes per un accident, en les que el grau de invalidesa no supera el 100% de incapacitació.

INCAPACITACIÓ TEMPORAL (Baixa Laboral)

Indemnització diària per enfermetat o accident: per compensar els ingressos que deixaria d’obtenir a causa de Incapacitació temporal per exercir el seu treball o professió habitual, per que durant el període transitori pugui compensar fins un o dos anys d’una tranquil•litat econòmica, adaptada a la seva pèrdua de ingressos.

SALUT

Perquè sentir-nos sans ens genera benestar, perdre aquest estat té conseqüències negatives físiques i psíquiques de la persona. Mantenir una bona salut és fonamental per un bon equilibri emocional. Per ajudar a estar el menor temps possible en aquest la solució és mantenir en la família una bona cobertura en la seva Assegurança de Salut.

Quadre Mèdic: L’atenció mèdica és l’avantatge primordial del segur privat. Vostè pot escollir dintre del quadre mèdic als millors especialistes i centres mèdics sense haver de passar pel seu cap, sense llargues esperes en proves, sobre tot si estem davant de diagnòstics de risc. Pels casos d’hospitalització, es disposa d’habitacions individuals i altres condicions preferents. Quan viatgem a l’estranger disposem també de la garantia sanitària.

Reemborsament de Despeses Mèdiques: Per als més exigents, pels que desitgen ser atesos per facultatius o centres mèdics fora del quadre mèdic  de l’asseguradora, tant a Espanya com en l’estranger.  

PLANS DE PENSIONS I ESTALVI

Pels possible imprevistos de l’ara i del demà, quan els nostres ingressos desapareixen per la inactivitat; el nostre calaix per mantenir el nostre nivell de vida. Els segurs d’estalvi són una de les alternatives més valorades pels estalviadors degut a que permeten obtenir una rendibilitat superior als dipòsits. Es tracta de productes financers dirigits a clients conservadors, sense riscos financers.

PIES: És un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic. Amb aportacions mensuals i al pas dels anys generem que la guardiola vagi creixent i per gaudir d’una renta vitalícia, amb grans avantatges fiscals, complementant la pensió pública que ens correspongui.  

PPA: Els PPA són Plans de Previsió Assegurats els objectius dels quals són construir un capital de forma totalment segura. Comparteixen moltes característiques i els mateixos avantatges fiscals que els Plans de Pensions i com positiu duen garantir per llei una rendibilitat concreta al venciment. Són idonis pels que es preocupen per la seva jubilació i no desitgen admetre cap tipus de risc.  

SIALP / CIALP: Es tracta d’una nova fórmula d’estalvi periòdic, sorgida de la Reforma Fiscal de 2015, en la que els rendiments queden exempts de tributacions si es compleixen una sèrie de requisits. Pensat per aquelles persones  que desitgen acumular poc a poc un estalvi amb garantia, flexibilitat, liquiditat, seguretat i avantatges fiscals, sense perdre mai el seu diner. Les aportacions no superaran els 5.000€ anuals, i el 100% dels rendiments generats estan exempts de tributació sempre que es mantingui el pla durant al menys 5 anys.