Búsqueda en los contenidos de la web

 
Está viendo:

Llibertat en les assegurances lligades a prèstecs per Entitats Financeres

NOTA INFORMATIVA

Octubre 2016

 Us recordem que el proper 11 d'octubre  de 2016 entrarà en vigor la Circular 6/2016 del Banc  d'Espanya que, seguint la Llei 5/2015, farà que les entitats financeres tinguin  l'obligació d'informar les pimes i autònoms de tots els contractes  d'assegurances vinculats al finançament que hagin estat facilitant a les  empreses, és a dir, totes les assegurances contractades dins dels sis mesos  anteriors o posteriors a la signatura de qualsevol dels contractes de préstec o  crèdit, o bé de les seves pròrrogues.

Les entitats financeres hauran de  fer-ho amb una antelació mínima de tres mesos i sempre que decideixin reduir o  cancel·lar en més d'un 35% el flux de finançament que hagin estat rebent les  pimes i autònoms.

La informació s'haurà de facilitar mitjançant el  document estandaritzat "Información Financiera-Pyme" que desenvolupa l'esmentada  Circular del Banc d'Espanya.

Amb això la normativa pretén aconseguir que  quan a una pime o autònom se li cancel·li un crèdit o préstec, la pime o  l'autònom puguin decidir si continuen amb les assegurances contractades amb la  mateixa entitat financera o  no.

ACCA

volver