Búsqueda en los contenidos de la web

 
Está viendo:

NO ES DEIXI ENGANYAR PER LA BANCA

 Nova Llei de Crèdit Inmobiliari

 Amb data 16 de març de 2019 s'ha publicat al BOE la nova llei reguladora dels Contractes de Crèdit Inmobiliari. Aquesta es dirigeix a regular els contractes de crèdit bancari celebrats amb els consumidors per béns inmobles d'ús residencial, sempre que el prestatari sigui una persona física.

Entrarà en vigor el 16 de juny de 2019, afectant només als nous crèdits que es signin a partir de l'esmentada data. Els anteriors o actualment vigents no resulten afectats per la nova regulació.

Pel que fa al nostre sector, aquesta norma afecta a les assegurances restringint una mica les possiblitats comercials que tenen fins ara les entitats de crèdit, abusant de vegades de la seva posició de domini sobre el consumidor. Ara es prohibeixen com a norma general les vendes vinculades, és a dir, la venda de paquets integrats pel préstec i altres productes diferents, quan el contracte de préstec no s’ofereixi al prestatari també per separat. Diu la llei que es pretén així afavorir l’elecció del producte més adequat per part del client, i fomentar la competència entre entitats financeres, possibilitant la venda agrupada a aquells casos als quals resulti més beneficiós per al client.

D’altra banda, s’imposen límits a la política retributiva del personal dels bancs, evitant incentius que puguin afavorir una contractació excesiva sense donar la necessària informació al client. S’estableix que el volum dels préstecs contractats no sigui el factor predominant a l’hora de retribuïr el personal que els ven.

Destaquem de la norma que es permet que els bancs exigeixin als clients la contractació d’una o vàries pòlisses d’assegurança (en concret, una que garanteixi el pagament dels clients, una de danys a l’immoble hipotecat, i la resta que preveu la normativa del mercat hipotecari). Ara bé, el banc haurà d’acceptar pòlisses alternatives aportades pel client amb altres proveïdors (mediadors o asseguradores) si tenen les mateixes o similars cobertures i prestacions, tant a la subscripció inicial com a cadascuna de les renovacions.

I, sobre tot, el que considerem molt important: l’acceptació per part del banc d’un proveïdor diferent de l’assegurança no podrà suposar un empitjorament a les condicions del préstec, de qualsevol tipus. Entenem aquí, tot i que la llei no ho diu expressament, que no s’admetrà la pràctica habitual bancària de reduïr el tipus d’interés del crèdit en cas de contractar l’assegurança amb ells, o millor dit, no es podrà pujar el tipus quan no es contracti la pòlissa amb el banc o el seu mediador.

 

Font: ACCA

L'Equip ML CORREDURIA

volver