Búsqueda en los contenidos de la web

 
Está viendo:

LOPD

ML Corredoria li ofereix l'Assegurança de Responsabilitat Civil per la Protecció de Dades  Personals, que li proporcionarà protecció financera, assistència legal especialitzada i serveis de consultoria de comunicació, per disminuir els danys al prestigi, tant de la empresa com de les persones claus de l’organització.

Totes les empreses tracten dades de caràcter personal, ja sigui dels seus propis empleats, dels seus clients o de potencials consumidors.

No només el nom i el cognom són dades considerades com personals sinó que existeix d’altre molta informació que permet identificar a les persones i que pot ser considerada dintre de la categoria de dades personals, com és el cas de fotografies o imatges, la veu, la empremta digital, la direcció postal o de correu electrònic, la data de naixement, o combinacions numèriques com el número de telèfon, el de la Seguretat Social, el de identitat (DNI) o el de identificació fiscal (NIF), etc. Tot això sense comptar amb aquells especialment protegits per llei com són els relatius a l’origen racial, la salut o la vida sexual o que revelen la ideologia, religió, creences, o afiliació sindical de la persona.

A l’actualitat, les empreses deuen desenvolupar-se en un entorn altament exigent en matèria de protecció de dades personals. Les empreses deuen prendre una actitud cada cop més vigilant davant de noves i majors obligacions a les que es deu donar escrupolós compliment, i davant el risc de incórrer en responsabilitats per infraccions que addicionalment poden donar lloc a inspeccions d’autoritats administratives,  de les quals el seu fi és vetllar pel compliment normatiu i que poden arribar a imposar sancions administratives, que depenent de la seva gravetat, poden oscil•lar entre 60.000 i 600.000€.

Més enllà del impacte econòmic de possibles indeterminacions per danys i perjudicis o sancions a les quals deu fer una empresa, una infracció de l’ús confidencial de dades de caràcter personal pot fer malbé, seriosament, un dels valors més preuats per l’empresa, la seva reputació, amb el conseqüent desgast de la seva imatge i possible pèrdua de clients o oportunitats de negoci.

Un entorn canviant

A Espanya últimament s’ha regulat amb més detall la protecció de dades personal, amb la aparició, en gener de 2008, del Reglament de Protecció de Dades, que amplia les normes vigents des de l’aparició de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Caràcter Personal, també coneguda per les seves sigles LOPD.

Les autoritats legislatives espanyoles i de gran part de l’estranger han reaccionat ràpidament per establir un estàndard mínim de protecció al ciutadà.

     • A ESPANYA, la protecció de les dades de caràcter personal ha sigut reconeguda com un dret fonamental per la Constitució i pel propi Tribunal Constitucional. S’ha desenvolupat una de les normatives més estrictes existents en l’actualitat, amb una activa participació de l’Agencia de Protecció de Dades que vetlla pel seu compliment.

     • A la resta de la UNIÓ EUROPEA s’harmonitzen similars novells d’elevada protecció gràcies a la Directiva Europea 95/46/CE, trasposta pels diferents estats membres.

     • A la RESTA DEL MÓN la preocupació no és menor i la nostra Agencia de Protecció de Dades considera entre d’altres a Canadà, Noruega, Suïssa, Argentina o Estats Units d’Amèrica (a través de la adhesió als “principis del port segur”) com països en els que existeixen nivells adequats de protecció.

volver