Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Resp. Civil Administradors

Resp. Civil Administradors
Responsabilidad Civil Administradores

Els Administradors i Alts Càrrecs estan subjectes a una multiplicitat de responsabilitats en l'exercici de les seves funcions, que afecten directament al seu patrimoni personal, al de la seva cònjuge legal i als seus hereus.

La Responsabilitat Civil deriva de la llei de Societats Anònimes, de la Llei de Societats Limitades i de la legislació vigent amb caràcter general.

Els Administradors i Alts Càrrecs han de respondre davant de la pròpia Societat, els accionistes, els creditors socials i davant de qualsevol persona que es consideri perjudicada.

Per atendre aquesta situació tenim a la seva disposició l'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER ADMINISTRADORS I ALTS CÀRRECS:

¿PER QUÈ ARRISCAR EL SEU PATRIMONI?

 •  La Responsabilitat dels accionistes pot ser limitada... però la seva com Administrador no ho és.
 •  La llei de Societats Anònimes fa responsable als administradors, que tenen el deure de respondre amb el seu patrimoni personal, dels danys causats en el desenvolupament del seu càrrec.
 •  Vostè pot ser responsable solidàriament amb els altres membres del consell, fins hi tot per decisions en les que Vostè no hi ha intervingut.
 •  Les seves propietats, estalvis, inversions, fins hi tot la seva carrera professional i imatge, es poden veure amenaçades per una reclamació.
 •  Actualment, qualsevol persona pot reclamar si pensa que l'Administrador ha actuat sense la deguda diligència,...i, encara que la demanda fos infundada, Vostè tindria que fer-se càrrec de les seves pròpies pèrdues de defensa.

¿Qui li pot reclamar?

Creditors, Accionistes, Empleats, Competidors, Entitats Governamentals, Proveedors, Clients, Bancs, etc...

¿Per què li poden reclamar?

Les al·legacions més freqüents inclouen, entre d'altres: manca de gestió de la sociedad, falta de supervisió, competència deslleial, excessiva o deficient diversificació, inversió, informació incorrecta o incomplerta, manca de decisió a la compra o venda dels seus actius o en la política de dividends, insolvència, contaminació...

¿Què cobreix la pòlissa?

En essència, la pòlissa cobreix les despeses de defensa i les indemnitzacions per les reclamacions que li siguin presentades, per primer cop, durant el periòde de vigència de la pòlissa, per una suposada falta de diligència en el desenvolupament del seu càrrec.

Ofereix altres cobertures?

Sí. Despeses de representació legal que resulten d'una Investigació Formal, Despeses de Publicitat, Reclamacions en Matèria Laboral i Reclamacions contra el seu cònjuge.

Quines són les principals exclusions?

Por qüestions legals: actes malintencionats, reclamacions anteriors, circumstàncies conegudes...

Riscos coberts per altres pòlisses: danys materials i corporals, Responsabilitat Civil Professional,...

La Pòlissa de Responsabilitat Civil d'Administradors i Alts Càrrecs li ofereix:

 • Límit d'Indemnització: A partir de 600.000 Euros
 • Avançament de Despeses de Defensa
 • Lliure elecció d'advocats
 • Retroactivitat il·limitada.
 • ÀmbitTerritorial: Mundial(*)
 • Tramitació local de sinistres.
 • Procés ràpid i senzill de contractació
 • Condicionat ampli i clar
 • Cobertura global per tot l'equip directiu en una sola pòlissa
 • Considerant l'entorn actual, el risc que Vostè assumeix com administratiu és cada cop més elevat

La Pòlissa de Responsabilitat Civil d'Administradors i Alts Càrrecs és la solució que Vostè necessita, i li proporciona la protecció ideal per que Vostè pugui dormir tranquil sense arriscar els seu patrimoni personal.