Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Resp. Civil Explotació

Resp. Civil Explotació

Garantitza el pagament de les indemnitzacions pecuniàries que el assegurat hagi de satisfer com civilment responsable dels danys materials, corporals i perjudicis conseqüencials causats involuntariament a tercers, d'acrod amb la llegislació vigent. Com a garantia opcional es pot incloure la Responsabilitat Civil per Danys Patrimonials Primaris (no derivada d'un Dany Material i/o corporal).

Descripció de cobertures a títol ennunciatiu , no limitatiu:

RESPONSABILITAT CIVIL PER ACCIDENT LABORAL / PATRONAL

Garantitza la Responsabilitat Civil per lesions o mort sofertes per empleats a conseqüència d'un accident laboral.

Si bé a Espanya, aquest tipus de riscos queda cobert per l'assegurança obligatòria d'accidents de treball i altres prestacions complementàries de la seguretat social, l'empleat perjudicat pot reclamar a l'empresa una indemnització complementària, basant-se en possibles deficiències de la seguretat en el treball, reclamació contemplada i expressament consentida en el principi de compatibilitat de les indemnitzacions, segons estableix la Llei General de la Seguretat Social.

DANYS PER INCENDI, EXPLOSIÓ, AIGUA

Garantitza la Responsabilitat Civil de l'Assegurat, derivada dels danys materials i/o personals i les seves conseqüències, causades per incendi i/o explosió, fugues o vessaments de les matèries primes i els originats a conseqüència de l'acció de fums, gasos, vapors, aigües i enfonsaments de terreny, tant dins del recinte de les instal·lacions en les que l'Asssegurat, excerceix les seves activitats, con en el exterior durant l'execució dels traballs o prestacions de serveis.

SUBSIDIÀRIA DE VEHICLES

La Responsabilidad Civil subsidiària de l'Assegurat per els danys materials i/o personals i les seves conseqüències, causats a tercers per els vehícles propietat dels seus empleats o llogats per ells, per efectuar gestions per compte de l'Assegurat. Aquesta cobertura opera en excés de qualsevol altra pòlissa vàlida i cobrable, sigui o no a nom de l'Assegurat i com a mínim en excés de les garanties cobertes per l'Assegurança Obligatòria d'Automòvils hagi estat contractat o no.

MÀQUINES O VEHICLES QUE NO NECESSITEN S.O.A.

Es garantitza la Responsabilitat Civil que es deriva de la propietat, possessió o ús de màquines auto-propulsades o vehicles terrestres, per els quals no sigui exigible legalment la suscripció d'una Assegurança Obligatòria de vehicles.

SINISTRES DE CÀRREGA I  DESCÀRREGA

Garantitza la Responsabilitat Civil per els danys materials i/o personals i les seves conseqüèencies, que siguin ocasionades per les operacions de càrrega i descàrrega realitzades per grues, carretons elevadors i altres instal.lacions mecàniques de càrrega i descàrrega, així com les operacions manuals de càrrega i descàrrega.

CONTRACTACIÓ DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES

Es garantitza Responsabilitat Civil que subsidiàriament o solidàriament, li sigui exigida al Prenedor de l'Assegurança i/o Assegurat, per la contractació de contractistes, subcontractistes o personal autònom.

ALTRES RISCOS ASSEGURATS

Responsabilitat Civil de l'Assegurat derivada:

-Com a propietari, llogater, arrenatari, usufructuari de solars, garatges i aparcaments.

-Les reclamacions per fallides en la conservació i il·luminació, neteja, manteniment dels camins en les gelades hivernals, neteja de neu de la vorera i calçada de les instal·lacions o edificis en els que l'Assegurat exerceixi les seves activitats.

-D'instal·lacions d'enllumenat i força elèctrica, propietat de l'empresa assegurada.

-De la participació en fires, exposicions, demostracions de productes, visites de tercers a les instal·lacions i centres de producció.

-De l'existència de les instal·lacions de publicitat (per exemple pancartes, enllumenats, ròtuls i similars) propietat de l'empresa assegurada.

-De l'organització de qualsevol tipus de festa, excursions, formació professional, manifestacions esportives o socials organitzades per l'empresa.

-De l'ús de metges d'empresa i els seus assistents, en quant es limitin a la cura d'urgència i exàmens clínics del personal.