Búsqueda en los contenidos de la web

 
Vous êtes:

Resolució de Segrest

Resolució de Segrest

“Tota empresa té l’obligació de cuidar dels seus empleats”

Declan Meighan

• PREVENCIÓ DE RISCOS
• PRETECCIÓ FINANCERA
• SOLUCIONS EN GESTIÓ DE CRISIS/INCIDENTS

Cada any centenars de persones són segrestades en tot el món. Ningú està fora de perill, una part dels segrests són empresaris i empleats d’empreses estrangeres en viatges comercials.

Els costos d’un segrest poden ser quantiosos, les víctimes poden patir enfermetats o violència mentre estan en captiveri; un segrests es converteix en un succés traumàtic per a la família, amics i companys de feina de la víctima.  

Quan una persona viatja per negocis, l’empresa és responsable de la seva salut, seguretat, protecció i benestar.

Quan els empleats creuen fronteres amb viatges de negocis internacionals o són destinats al estranger junt a la seva família, es troba en situacions desconegudes, amb riscos mèdics de seguretat i protecció.

L’empresa té l’obligació legal de cuidar dels seus empleats i no és únicament una obligació legal, també és una obligació moral i una qüestió d’actuar correctament. Les conseqüències de no actuar poden ser moltes i molt diverses, entre d’altres: reclamacions per negligència (falta de planificació), costos per fer front als possibles incidents, entre d’altres.

SERVEIS CONTROL RISK

La gestió del segrest la realitza CONTROLRISK, fundada en 1975 en Londres, ha assessorat més de 5.000 clients en 140 països, especialistes en Consultoria de riscos i en Gestió de Crisis amb un equip de consultors durant les 23 hores del dia.

En el cas de que hi hagi un segrest:

     • CONTROL RISK MOBILITZA A UN ASSESSOR EN QUALSEVOL LLOC DEL MÓN ON SE’L NECESSITI
     • RECOMANARÀ LES ESTRATÈGIES DE NEGOCIACIÓ MÉS PERTINENTS
     • REALITZARÀ LA COORDINACIÓ APROPIADA AMB TOTES LES PARTS INTERESSADES
     • REHABILITARÀ A LA VÍCTIMA DESPRÉS DE LA SEVA ALLIBERACIÓ  

RESUM COBERTURES

RESCAT: Quantitat a pagar per complir amb el segrest, extorsió o extorsió de productes.

TRÀNSIT: Pèrdues durant el trasllat d’un rescat, danys reals, destrucció, desaparèixer, confiscació, embarg, robatori o subtracció il•legal mentre estigui sent transportat per la persona autoritzada per tramitar el rescat.

HONORARIS Y DESPESES DE CONTROLRISK:

Previ consentiment dels asseguradors d’altes consultores independents de gestió de crisis.

RESUM DE DESPESES ADDICIONALS:

- Honoraris i despeses d’un negociador independent d’un consultor independent de relacions públiques d’un consultor de retirada de productes o un intèrpret o de anàlisi forenses.

- Despeses raonables de desplaçament i allotjament incorreguts per l’assegurador o per la persona assegurada: així com de la víctima d’un rapte i/o detenció i/o segrest i de la seva família al país del qual la víctima sigui ciutadana i les despeses de desplaçament del substitut de la víctima d’un rapte i/o segrest i/o detenció.

- Les despeses d’Assistència Psiquiàtrica, Mèdica, Assessorament Jurídic i d’altres serveis professionals.

-  Pèrdua financera: Pèrdua Financera Personal (100% salari brut de la persona assegurada i de un familiar de la persona assegurada, que hagi sigut raptada, detinguda o segrestada).

- Despeses per mesures temporals amb la fi de protegir a les persones assegurades que es troben en el país on s’hagi produït un fet assegurat i de conformitat amb la recomanació específica de ControlRisk.

- Despeses dels equips de comunicació de gravació i publicitat en els que hi hagi que incórrer per aconseguir l’alliberament d’una persona assegurada, raptada o detinguda.

- Despeses de rehabilitació i descans raonables, per la víctima i/o cònjuge i/o fills que s’hagin generat dintre dels 18 mesos següents a l’alliberament de la víctima.

- Les despeses raonables de cirurgia plàstica o cosmètica que siguin necessàries per corregir qualsevol desfiguració permanent patida per una persona assegurada única i directament com a resultat d’un fet assegurat

- Responsabilitat Legal en forma de liquidacions o concessions, honoraris i sentències que hagin sigut imposades al assegurador i pagades per aquest com a resultat d’una demanda per danys imposada per o en nom de les persones assegurades o del seu representant  legal o dels seus accionistes, única i directament com a resultat d’una detenció, segrest o extorsió.

- Si la persona no es trobada en un període de temps de 36 mesos, l’assegurador pagarà el subsidi per mort.