Logo de AISTE
 
Cercar
Búsqueda en los contenidos de la web
ML Correduria - Apartado Resp. Civil Explotación
Empreses

Resp. Civil Explotació

Garanteix el pagament de les indemnitzacions pecuniàries que l'assegurat ha de satisfer com civilment responsable dels danys materials, corporals i perjudicis consecuenciales causats involuntàriament a tercers d'acord amb les lleis vigents. Com garantia opcional es pot incloure la Responsabilitat Civil per Danys Patrimonials Primaris (no derivada d'un Dany Material i/o Corporal).

 

DESCRIPCIÓ DE COBERTURA A TÍTOLS ENUNCIATIU, NO LIMITATIU:

RESPONSABILITAT CIVIL PER ACCIDENT LABORAL / PATRONAL

Garanteix la Responsabilitat Civil per lesions o mort patides pels empleats a conseqüència d'un accident laboral.
Si bé en Espanya aquest tipus de risc queda cobert per l'assegurança obligatòria d'accidents de treball i altres prestacions complementàries de la seguretat social, l'empleat perjudicat pot reclamar a l'empresa una indemnització complementària, basant-se en possibles deficiències de la seguretat al treball, reclamació contemplada i expressament consentida al principi de compatibilitat de les indemnitzacions segons s'estableix a la Llei General de la Seguretat Social.

 

DANYS PER INCENDI, EXPLOSIÓ, AIGÜES

Garanteix la Responsabilitat Civil de l'Assegurat derivada dels danys materials i/o personals i les seves conseqüències causats per l'incendi i/o explosió, escapades o vessaments de les matèries primeres i els originats a conseqüència de l'acció de fums, gasos, vapors, aigües i enfonsament de terreny, tan dintre del recinte de les instal·lacions en les quals l'assegurat exerceix les seves activitats, com en l'exterior durant l'execució de treballs o prestacions de serveis.

 

SUBSIDIARIA DE VEHICLES

La Responsabilitat Civil Subsidiària de l'Assegurat pels danys materials i/o personals i les seves conseqüències causats a tercers pels vehicles propietat dels seus empleats o llogats per ells per efectuar gestions per compte de l'assegurat i com a mínim en excés de la garantia coberta per l'Assegurança Obligatòria d'Automòbils, hagi sigut contractat aquest o no.

 

MÀQUINES O VEHICLES QUE NO NECESSITEN S.O.A

Es garanteix la Responsabilitat Civil que derivi de la propietat, possessió o ús de màquines autopropulsades o vehicles terrestres, pels quals no sigui exigible legalment la subscripció d’una Assegurança Obligatòria de Vehicles.

SINISTRES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Garanteix la Responsabilitat Civil pels danys materials i/o personals i les seves conseqüències, que siguin ocasionats per les operacions de càrrega i descàrrega realitzades per grues, carretons elevadors i altres instal·lacions mecàniques de càrrega i descàrrega, així com les operacions manuals de càrrega i descàrrega.

 

CONTRACTACIÓ DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES

Es garanteix Responsabilitat Civil que subsidiàriament o solidàriament se li exigeix al prenedor de l'assegurança i/o assegurat per la contractació de contractistes, subcontractistes o personal autònom sempre.

 

ALTRES RISCOS ASSEGURATS

Es garanteix la Responsabilitat Civil de l'assegurat derivada:

 • Com a propietari, inquilí, arrendatari, usufructuari de solars, garatges i aparcaments.

 • Les reclamacions per errades en la conservació i il·luminació, neteja, cura dels camions en gelades hivernals, neteja de neu de la vorera i
       calçada de les instal·lacions o edificis en els quals l'assegurat exerceix les seves activitats.

 • D'instal·lacions d'enllumenat i força elèctrica, propietat de l'empresa asseguradora.

 • De la participació en fires, exposicions, demostracions de producte, visites de tercers a les instal·lacions i centres de producció.

 • De l'existència de les instal·lacions de propaganda (per exemple: pancartes, lluminosos, rètols i similars) propietat de l'empresa
       assegurada.

 • De l'organització de qualsevol classe de festes, excursions, formació professional, manifestacions esportives o socials organitzades per
       l'empresa.

 • De l'ocupació de metges d'empresa i els seus assistents, en quant es limiten a la cura d'urgència, exàmens clínics de personal.